O NAMA

Terragold&co doo poseduje dugogodišnje iskustvo u površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina, evaluaciji, projektovanju, razvoju i upravljanju rudarskim projektima. Naše mogućnosti obuhvataju izradu tehničkih ocena, studije predizvodljivosti, studije izvodljivosti, studije optimizacije rudnika kao i sve vrste rudarskih projekata.

Naša specijalnost su tzv. greenfield projekti, projekti u kojim sa svojim investitorima sarađujemo od prvog dana, predlažemo im lokacije za njihove rudnike, pružamo usluge iz oblasti geologije, izrađujemo neophodne rudarske projekte i pratimo investitora do dobijanja upotrebne dozvole.

Naši poslovni odnosi sa investitorima zasnovani su na uzajamnom poštovanju, pravičnosti i iskrenosti. U svakom trenutku pružamo maksimalan napor i trudimo se da završimo svaki projekat na vreme i u okviru budžeta. Osim izrade rudarskih projekata, svojim klijentima pružamo širok spektar tehničkih savetodavnih usluga, pravnih i finansijskih saveta vezanih za rudarski sektor i sl. Zbog toga smo zaradili veliko poverenje i ostvarujemo dobre reference kod naših investitora.
Postigli smo odlične rezultate u upravljanju projektima u rudarstvu.

VIZIJA

Naša vizija je da budemo jedna od vodećih organizacija u oblasti rudarstva u Srbiji. Iako vrlo mlada, organizacija je izuzetno uspešna u oblastima upravljanja projektima, projektovanja rudnika i pružanja konsultantskih usluga. Specijalnost kompanije je konsalting tokom procesa pribavljanja dozvola za otvaranje rudnika, kako Greenfield tako i Brownfield.

Pri izradi projekata posebnu pažnju pridajemo merama zaštite kako bi se pri eksploataciji i po zatvaranju površinskog kopa negativan uticaj na životnu sredinu eliminisao ili smanjio na najmanju moguću meru.

Sa fokusom na uvođenje stalnih inovacija i pružanje kvalitetnih usluga našim klijentima, insistiramo na visokom nivou profesionalnosti kao i na poštovanju dogovorenih rokova za izradu projekata. Trudimo se da u saradnji sa našim investitorima nađemo najbolje rešenje za optimizaciju njihovih investicija

MISIJA

Misija preduzeća Terragold&co je osvajanje i održavanje najviših standarda kvaliteta usluge koju pruža svojim klijentima, sa fokusom na očuvanje životne sredine, a sve uz ostvarivanje visoke profitabilnosti poslovanja.

Naš početak

Terragold&co doo je osnovan 2007 godine sa željom i ciljem da projektovanje rudnika u Srbiji u privatnom sektoru podigne na viši nivo. Naši počeci se vezuju za proces prikupljanja dozvola i odobrenja od nadležnih institucija i projektovanje kamenoloma, ali se vremenom spektar klijenata koji su nas angažovali za različite vrste usluga iz oblasti rudarstva proširio i na površinske rudnike uglja, podzemnu eksploataciju kako uglja tako i metala.

Ono na šta smo posebno ponosni je sve obimnija i sveobuhvatnija saradnja sa stranim rudarskim kompanijama koje započinju svoje poslovanje i na teritoriji Srbije, koje su u nama prepoznale sigurnog partnera za profesionalnu i kvalitetnu poslovnu saradnju. Dobro poznavanje zakonskih procedura i prilika na domaćem tržištu, kvalifikovalo nas je za sve veće angažovanje stranih kompanija za različite poslove ekspertiza i usklađivanja njihovie poslovne politike i procedura sa srpskim zakonodavstvom i procedurama.

Kako se širio spektar klijenata, tako se povećavao i obim i kvalitet usluga za koje smo stekli potrebne kvalifikacije i iskustvo. Terragold&co doo poseduje dugogodišnje iskustvo u površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina, evaluaciji, projektovanju, razvoju i upravljanju rudarskim projektima. Naše mogućnosti obuhvataju izradu tehničkih ocena, studije predizvodljivosti, studije izvodljivosti, studije optimizacije rudnika kao i sve vrste rudarskih projekata.

Kako bismo klijentima, kako domaćim, tako i stranim, pružili kompletnu uslugu i zaokružili čitav proces, uspostavili smo odličnu saradnju sa renomiranim stručnjacima i firmama iz oblasti geologije, hidrogeologije, geotehnike i drugih komplementarnih aktivnosti…

Osim izrade rudarskih projekata, svojim klijentima pružamo širok spektar tehničkih savetodavnih usluga, pravnih i finansijskih saveta vezanih za rudarski sektor.

Naši poslovni odnosi sa investitorima zasnovani su na uzajamnom poštovanju, visokim moralnim kodeksima i profesionalnosti. Insistiramo na tome da se svaki projekat završi u predviđenom roku i u okviru budžeta. Svi ovi poslovni postulati od kojih ne odstupamo od početka poslovanja firme su doveli do toga da uživamo veliko poverenje svojih investitora i da nam je svaki dobro obavljen posao najbolja preporuka za nove poslovne prilike.

Naše napredovanje

Terragold konstanto raste, povećavajući broj zaposlenih ali i angažovanih stručnjaka. Iskusno osoblje naše kompanije nudi širok spektar integrisanih veština neophodnih za upravljanje zadacima bilo koje prirode i bilo kojeg nivoa složenosti. Naši zaposleni su mladi, ali vrlo profesionalni, posvećeni i ambiciozni. Osim toga, uključujemo i najbolje stručnjake za geologiju, geomehaniku, odvodnjavanje rudnika, pripremu mineralnih sirovina, eksploataciju kontinualnim i diskontinualnim sistemima itd.

Konstantno ulažemo u poboljšanje kvaliteta naših usluga kao i kvalitet samih projekata. Tokom 2016. godine uspešno smo implementirali sistem menadžmenta kvaliteta, životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007.

Od 2016. godine pa do danas redovno dobijamo sertifikate bonitente izvrsnosti ranga od A do AAA.

SISTEM MENADŽMENTA KVALITETA, ŽIVOTNE SREDINE I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Tokom 2016. godine uspešno smo implementirali sistem menadžmenta kvaliteta, životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007.

Septembra meseca 2019. godine uspešno je izvršena migracija sa standarda OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018 i resertifikacija integrisanog sistema menadžmenta.

Terragold&co doo daje veliki značaj primeni, održavanju i stalnom poboljšavanju integrisanog sistema menadžmenta prema zahtevima standarda:

– ISO 9001:2015,
– ISO 14001:2015 i
– ISO 45001:2018.

Naš tim

Svoj tim smo godinama obogaćivali ambicioznim, mladim ljudima spremnim za učenje i izazove i trudili se da ih na najbolji mogući način, kroz konkretne radne zadatke, obučimo za posao i prenesemo svoja znanja i iskustva. Kroz rad u zdravom radnom okruženju i punu podršku iskusnijih kolega spremnih da odgovore na sva pitanja i nedoumice, mlade kolege se u vrlo kratkom vremenskom periodu osposobljavaju da postanu samostalni projektanti i da daju veliki doprinos našem sve brojnijem timu.